privacy verklaring

Privacy verklaring HartenPaard coaching.

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:  Marlies van de Watering , coach bij HartenPaard@gmail.com , 0654353726

Verkrijgen van persoonsgegevens:  Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coach- of hulpverleningstraject.

 

Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens: • NAW-gegevens • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers • Geboortedatum en –plaats  • Geslacht  • Burgerservicenummer  • Eventuele indicaties bij beschikking door gemeenten • Formele inhoudelijke verslaglegging van het traject (plan van aanpak; evaluaties; eindverslag) • Gespreksverslagen • Inhoud van communicatie via mail dan wel telefonisch.

 

Doeleinden  Wij verwerken deze persoonsgegevens met als doel: • Beheer van cliëntenbestand • Het onderhouden van contact; • Het bieden van een persoonlijk coachtraject; • Een goede en efficiënte dienstverlening/hulpverlening; • Goede administratie (aanvraag van eventuele beschikkingen; planning, inroostering en financiële afhandeling) • Verbetering van de dienstverlening • Formele rapportage  • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 

Waarop is de verwerking gebaseerd  Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan uw coach- en/of hulpverleningstraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Ook verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

  • De verbetering van diensten; • De bescherming van financiële belangen; • Beveiliging en het beheer van systemen; • Aantonen van kwaliteit (alleen initialen en uitgevoerde praktijkuren t.b.v kwaliteitsregister)

Verstrekking aan derden In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Te denken valt aan onze IT-leveranciers en andere derden die betrokken zijn bij uw hulverleningstraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren  Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

 

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 Uw rechten U heeft het recht tot inzage van uw persoonlijk dossier. Dit dossier bestaat uit een plan van aanpak, tussenevaluaties en een eindevaluatie. Alle onderdelen worden vanzelfsprekend direct met u gedeeld. Het gehele dossier is de weergave van het doorlopen proces. Overige persoonsgegevens kun u op verzoek ook inzien. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Marlies van de Watering, coach bij HartenPaard

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Wijzigingen privacyverklaring Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 augustus 2018